Preinscripció

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Enllaç: Sol·licitud de preinscripció

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Enllaç: Pàgina web del Departament d’Educació

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

RESOLUCIÓ de preinscripció i matrícula curs 2020-2021

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Enllaç: DOSSIER INFORMATIU ESCOLA FABRA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Preincrispció i matrícula

Enguany, el període de preinscripció en un centre és del 23 de març a l’1 d’abril de 2020. El dia 28 de febrer farem la jornada de portes obertes perquè pugueu venir a conèixer l’escola. En aquest mateix apartat us anirem informant de les dates del procés.

Aquí us fem un breu resum del procés de preinscripció per tal d’esclarir aquells dubtes que pugueu tenir.

Com puc matricular al meu fill/a per primera vegada al centre?

Abans de fer la matrícula, per accedir a p3 o per ser admès per primera vegada en qualsevol altre curs, en primer lloc cal fer la preinscripció en el període marcat pel Departament, és a dir, presentar la sol·licitud d’admissió al centre. Per fer la preinscripció cal:

  • Conèixer el calendari del procés (l’anirem informant en aquesta mateixa web).
  • Consultar els centres.
  • Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita).
  • Presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència).
  • Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
  • Consultar el centre assignat.
  • Fer la matrícula.

En cas de voler matricular un fill/a una vegada iniciat el curs:

A partir de l’inici de les classes, es poden fer les sol·licituds d’admissió si hi ha places vacants, en els casos següents:

  • Alumnes no escolaritzats a Catalunya.
  • Canvis de domicili a un altre municipi.
  • Altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.

Les sol·licituds d’admissió es poden presentar en el centre sol·licitat, que admet l’alumne o alumna si disposa de vacants en l’ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions abans esmentades.

Si el centre que rep la sol·licitud no té places vacants o la sol·licitud no s’ha presentat al centre, es remet a la comissió de garanties d’admissió o a l’oficina municipal corresponent, que orienta els pares o tutors, els informa dels centres que disposen de vacants adequades a la seva sol·licitud, pren nota de les seves preferències i envia la sol·licitud al primer centre dels demanats que té places vacants, per tal que procedeixi a l’admissió de l’alumne.

Si teniu més dubtes sobre els processos de matriculació a un centre, podeu consultar aquesta web següent: